Điều khoản sử dụng

 

Trang web với tên miền “betacorp.vn” là tài sản của công ty Betacorp. Đồng nghĩa với việc truy cập, sử dụng bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào hiển thị trên trang Betacorp, bạn đã hoàn toàn toàn hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản dưới đây:

Quyền sở hữu

Những nội dung của trang web này là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của Betacorp và/hoặc các nội dung thông tin do Betacorp kiểm soát.

Betacorp cùng các thương hiệu thuộc những công ty thành viên bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này của Betacorp đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được Betacorp chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp trừ trường hợp giao dịch với Betacorp,

Thay đổi nội dung

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên trang web, Betacorp có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên website của Betacorp mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà bạn truy cập.

Các liên kết trong trang web

Trang Betacorp có thể chứa các liên kết đến những trang khác trên Internet do bên thứ ba sở hữu, công bố và duy trì. Hoặc các liên kết này thuộc hệ thống các công ty con của Betacorp và đạt được sự đồng thuận công khai nội dung, hình ảnh, tài liệu, văn bản từ ban lãnh đạo của Betacorp.

Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, bạn phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các trang này và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập và sử dụng đó.

Với các liên kết thuộc bên thứ ba không thuộc quyền quản lí của Betacorp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các bài giới thiệu hoặc sự xác nhận hay bảo đảm của bất cứ sản phẩm và dịch vụ nào của các trang liên kết đó.